Vállaljuk rendezvények teljes körű lebonyolítását, kitelepült vendéglátással, büfészolgáltatással

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait a MECSEK Bistro Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 7634 Pécs, Baranya u. 21.; adószám: 24092791-2-02; cégjegyzékszám: 02 09 079293; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; a továbbiakban: „MECSEK Bistro Kft.”) kezeli.

A Tájékoztató hatálya

Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a MECSEK Bistro Kft. adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire. A Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett a MECSEK Bistro Kft. tevékenységéről értesült. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok adatainak kezelésére. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki a MECSEK Bistro Kft -vel jogviszony létesítését kezdeményezi, ebből a célból a MECSEK Bistro Kft.-vel kapcsolatba lép, vele szerződés köt. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

1.2. Irányadó jogszabályok

A MECSEK Bistro Kft. tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”). . Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok: - közvetítői tevékenységre (harmadik könyv), vonatkozó rendelkezései; - a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”); - a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). A Szolgáltató általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.

A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

2.1. Az adatkezelés elvei

A MECSEK Bistro Kft. az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. A MECSEK Bistro Kft. törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A MECSEK Bistro Kft. biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

2.2. Az adatkezelés célja

A MECSEK Bistro Kft. tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálhatják:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;
 • A megbízási szerződés teljesítése;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt, előírt kötelezettségek teljesítése;
 • Panaszok kezelése;
 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;
 • Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság.

A Felhasználónak a Honlapon lehetősége van üzenetet vagy közleményt írni a szolgáltatás használata során vagy azzal összefüggésben. Amennyiben a Felhasználó ezen üzenetben vagy közleményben olyan személyes vagy különleges adatot ad meg, amely a regisztráció során nem került kezelésre, az Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a Felhasználó kifejezetten hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat haladéktalanul törölje.

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy a MECSEK Bistro Kft. több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. A szükséges hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve regisztrációkor a kérdéses adatok önkéntes megadásával teszi meg, ezek valódiságáért csakis a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy a MECSEK Bistro Kft.–vel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindítja a szolgáltatás igénylésére irányuló folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes.

A MECSEK Bistro Kft. és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont) Amennyiben az érintett és a MECSEK Bistro Kft. szerződést köt (Lehet szóbeli szerződés, hogy megrendeli saját célra a terméket, szolgáltatást), a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (pl: számlákon szerepel) megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján. Amennyiben az érintett valamely, a MECSEK Bistro Kft. által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.

A Felhasználó a honlapon történő „Érdeklődésekor” kifejezetten hozzájárul, hogy az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám) megfelelően kezelje (Info.tv. 6.§. (5) bekezdés).

A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges. Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta meg.

III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS

3.1. Az adatok felvétele

A MECSEK Bistro Kft. az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az adatfelvétel az alábbi módokon történhet: honlapon keresztül, személyesen, email- ben, illetve telefonon történt egyeztetés alapján. Minden esetben az érintett tájékoztatva van, hogy a személyes adataival mi történik.

3.2. Az adatok köre

a.) Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt adatok: családi és utónév, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím, postacím, azonosító okmányok típusai és számai, telefonszáma, e-mail címe (ezek nem mindegyikét kell bekérni, de a kapcsolatfelvételhez fel kell mérni melyikre van szükség). Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű azonosítása. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás megrendelése, kiszámlázása (ezen szerepeljenek a kötelező adatok), esetleg: az érintett azonosítása, tájékoztatása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a MECSEK Bistro Kft. között létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése. Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező.

b.) Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az érintettel történő esetleges kapcsolattartás.
Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. A MECSEK Bistro Kft. az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása önkéntes.

c.) A MECSEK Bistro Kft.-nél történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok: Amennyiben az érintett a MECSEK Bistro Kft.-vel kapcsolatba lép, adatot közöl (pl. panasz), az adatokat a MECSEK Bistro Kft. kezeli. Az adatkezelés célja az érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet nyilatkozattal ad meg. Figyelemmel arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az adatok kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de a MECSEK Bistro Kft. törli azon adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére jogalap nincs.

d.) A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával kapcsolatos adatok (pl. IP/cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

3.3. Adatkezelési folyamat a tevékenység (vendéglátói) igénylése során

A MECSEK Bistro Kft., adatkezelése a vendéglátói tevékenységhez kapcsolódik. Így az adatkezelés folyamata, ezzel együtt a kezelt adatok köre az alábbiak szerint alakul: Amennyiben az érintett megadja személyes adatait, elfogadja az adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárul adatainak a tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben az érintett megrendeli a tevékenységet (vendéglátói tevékenységet), meg kell bíznia a MECSEK Bistro Kft.-t. A megbízás a megbízási szerződés aláírásával, elektronikus levélben, vagy szóban történhet. Amennyiben az érintett a MECSEK Bistro Kft.-vel megbízási szerződést kötött, későbbi rendelése során nem kell újra megadni személyes adatait. Ebben az esetben a megrendelés során a korábban megadott adatok felhasználhatók.

3.4. Profilalkotás

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. A MECSEK Bistro Kft. az alábbi esetekben alkalmazza a profilalkotást.

3.4.1. Vendéglátói tevékenység megrendelése

A megrendelés során kizárólag az érintett által a MECSEK Bistro Kft. rendelkezésére bocsátott adatok felhasználására kerül sor. Az adatokat a MECSEK Bistro Kft. közreműködője rögzíti a MECSEK Bistro Kft. rendszerében.

A profilalkotás során a MECSEK Bistro Kft. nem használ fel más forrásból származó adatokat. A profilalkotás az igényelt szolgáltatás nyújtása érdekében szükséges. Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. a profilalkotást vizsgálja felül, és egyedileg, emberi beavatkozás útján hozzon döntést. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse.

3.4.2. Reklámozás, marketing

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, hogy a MECSEK Bistro Kft. jogosult az érintett részére reklámot küldeni (lásd alább, 4.2. pont). A reklámokban a MECSEK Bistro Kft. bemutat az érintett számára valamilyen akciót, ajánlatot. Az, hogy a reklámban milyen akció, ajánlat kerül bemutatásra, profilalkotás eredménye. Az adatkezelő állapítja meg, hogy az érintettet valószínűleg milyen ajánlat, akció érdekelheti, és ezt foglalja bele a kiküldésre kerülő reklámba. A reklám kiküldését követően a MECSEK Bistro Kft. a teljes profilalkotást törli. A profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett számára milyen tartalmú reklám kerüljön kiküldésre. A profilalkotás során a MECSEK Bistro Kft. nem használ fel más forrásból származó adatokat. A profilalkotást követően annak adatai törlésre kerülnek. A profilalkotás jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet akkor ad meg, amikor hozzájárul a reklámozási célú adatkezeléshez. A profilalkotás kizárólag azt befolyásolja, hogy az érintettnek küldött reklámban milyen ajánlat, akció kerül feltüntetésre. Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja. A MECSEK Bistro Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából.

3.4.3. Az új munkavállaló kiválasztása.

Az adatok forrása
· Konkrét álláshirdetésre vagy spontán megküldött önéletrajzok papír alapon vagy elektronikusan. Az adatkezelés jogalapja: „Jog, jogos érdek, érdekmérlegelés” és/vagy „érintetti hozzájárulás”. Az adatkezelés időtartama: Konkrét álláshirdetésre érkezett önéletrajz esetén 6 hónap. Spontán érkezett önéletrajzok esetén nem történik tárolás. Az adatokhoz való hozzáférés: Az adatokat a MECSEK Bistro Kft. . munkatársai jogosultak megismerni. A MECSEK Bistro Kft. nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt képez ez alól a hatósági megkeresés.

Adatbiztonsági intézkedések: a MECSEK Bistro Kft. az adatokat részben a saját kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja

IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK

4.1. A vendéglátói tevékenységhez kapcsolódó adatok meghatározása és kezelése

Az adatkezelés leírása: A MECSEK Bistro Kft. a vendéglátási tevékenységhez kapcsolódó szerződés megkötésének előkészítése során köteles az ügyfél tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igényeit és szükségleteit. A fentiek alapján amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem ad meg, a MECSEK Bistro Kft. ezek hiányában elemzi az igényeket, és ajánlja azokat az érintetteknek. A kért adatok hiányában előfordulhat, hogy bizonyos kedvezményeket, az érintett nem tud igénybe venni. A kezelt adatok köre: A fenti 3.2.a. pontban kezelt adatok.

Az adatkezelés célja:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;
 • Az érintett szolgáltatás szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az érintett számára ajánl.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés megszűnésétől számított nyolc év, szerződés hiányában az átvilágítástól számított öt év.

4.2. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a MECSEK Bistro Kft. jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (email címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra. Ennek során a MECSEK Bistro Kft. jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. A reklámozás során profilalkotás történik, a fenti 3.4.2. pontban meghatározottak szerint. Kezelt adatok köre: A fenti 3.2. pont a. alpontjában kezelt adatok közül a személyazonosító adatok, elérhetőségek.

Az adatkezelés célja:

 • Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

A MECSEK Bistro Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a MECSEK Bistro Kft. törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

4.3. Telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelés leírása: A MECSEK Bistro Kft. az érintettel folytatott telefonbeszélgetéseket rögzítheti.

Amennyiben rögzítés történik: A rögzítést megelőzően a rögzítésről az érintett tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van a személyes, vagy a postai úton az ügyintézésre. Panaszok esetén a rögzített hívásokat a MECSEK Bistro Kft. öt évig őrzi. Egyéb hívások esetén a rögzítés célja az igényérvényesítés, fogyasztóvédelem, minőségbiztosítás. Az adatkezelés jogalapja ezen esetekben az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást folytatja. A rögzített hívásokat a MECSEK Bistro Kft. hat hónapig őrzi. Az érintett a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról tájékoztatást kérhet, kérésre a MECSEK Bistro Kft. biztosítja a hangfelvétel meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről készült leiratot átadja, vagy másolatot készít a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan formában adja át, hogy az ügyfél azt tudja használni. Kezelt adatok köre: A fenti 3.2.a. pontja szerinti adat, valamint az adott beszélgetéshez kapcsolódóan az érintett azonosítását (ezáltal szükség esetén a rögzített felvétel azonosítását) lehetővé tevő személyazonosító adatok.

Az adatkezelés célja:

 • Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;
 • A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
 • Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
 • Panaszok kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés esetén a szerződés teljesítése, egyes esetekben jogszabály rendelkezése.

Az adatkezelés időtartama: Panaszok esetén a rögzített hívásokat a MECSEK Bistro Kft. öt évig őrzi. Egyéb hívások esetén a rögzített hívásokat a MECSEK Bistro Kft. hat hónapig őrzi.

4.4. Adatkezelés a megbízási szerződés elutasítása esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a MECSEK Bistro Kft. elutasítja az érintett a rendelt szolgáltatásra irányuló igényét, az érintett adatait törli.

4.5. Adatkezelés a jogviszony megszűnése esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a MECSEK Bistro Kft. és az érintett között a szerződésen alapuló jogviszony megszűnik, a MECSEK Bistro Kft. törli az adatokat.

4.6. Képfelvételek készítése

Az adatkezelés leírása: A MECSEK Bistro Kft. ügyfelek számára nyitva álló helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az érintett tájékoztatást kap. A felvételeket a MECSEK Bistro Kft. három napig őrzi. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a megfigyelt helyiségbe a felvételkészítésről tudva belép. Az adatkezelés jogalapja emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §. Kezelt adatok köre: A 3.2.a. pont szerinti adatok.

Az adatkezelés célja:

 • Személy- és vagyonbiztonság.

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint a fenti jogszabályi rendelkezés.

Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítésétől számított három nap. Mellékletben szerepel a kamerák elhelyezkedése, és ható távolsága. Kamera felvételeket Gyimesi Eszter ügyvezető nézi, ha aktuális, vagyonvédelem miatt, a rögzítő gép automatikusan 3 nap után törli!

V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

5.1. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: A MECSEK Bistro Kft. személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
b) ha titoktartási kötelezettség nem áll fenn.

5.2. Adatfeldolgozás

A MECSEK Bistro Kft. tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a MECSEK Bistro Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, a MECSEK Bistro Kft. nevében. A MECSEK Bistro Kft. ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a MECSEK Bistro Kft. hozzájárulásával jogosultak. A MECSEK Bistro Kft. adatfeldolgozóként igénybe veszi a vele közvetítői jogviszonyban álló közvetítőket (alvállalkozókat), és a vele együttműködő partnereket. Amennyiben az érintett a MECSEK Bistro Kft.-vel a MECSEK Bistro Kft. alvállalkozóján keresztül lépett kapcsolatba, az adott alvállalkozó, mint adatfeldolgozó tárolja az érintett adatait. Az alvállalkozó az adatokat nem használja fel. Amennyiben az adott alvállalkozó beszünteti tevékenységét, az adatokat törli. Ebben az esetben az adatokat a MECSEK Bistro Kft. tovább kezeli, a jelen Tájékoztatóban meghatározottak szerint. Amennyiben az érintett és a MECSEK Bistro Kft. közötti kapcsolat jellege, az érintett által igénybe vett szolgáltatások jellege indokolja, hogy más alvállalkozó tovább folytassa az adatok feldolgozását, az állomány kezelésére, és az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozására a MECSEK Bistro Kft. másik alvállalkozót jelöl ki. Ebben az esetben a MECSEK Bistro Kft. tájékoztatja az érintettet, hogy a korábbi alvállalkozója megszüntette a tevékenységét, és a jövőben új alvállalkozó látja el az állománnyal kapcsolatos teendőket. Ebben az esetben az adatok átadásáról a MECSEK Bistro Kft. az érintettet tájékoztatja, az érintett tiltakozhat az adatok átadása ellen. Tiltakozás esetén az átadásra nem kerül sor, a már átadott adatokat a MECSEK Bistro Kft. alvállalkozója törli. Az alvállalkozók minden esetben adatfeldolgozónak minősülnek.

MECSEK Bistro Kft. adatfeldolgozói:

 • könyvelés: Várady Könyvvizsgáló Kft
 • honlap karbantartó:(Rendszergazda): Varga Dávid e.v.
 • üzemorvos: Dr. Sütő László
 • mobiltelefon szolgáltató: Telenor Magyarország Zrt
 • Postai küldemények esetén: Magyar Posta Zrt.
 • Facebook és Instagram:

5.3. Adatbiztonság

A MECSEK Bistro Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. A MECSEK Bistro Kft. az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb a MECSEK Bistro Kft. érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. A MECSEK Bistro Kft. érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. A MECSEK Bistro Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A MECSEK Bistro Kft. több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene. Informatikai nyilvántartások védelme a MECSEK Bistro Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

 • A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
 • Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
 • Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
 • Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Papíralapú nyilvántartások védelme a MECSEK Bistro Kft. a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók, és egyéb, a MECSEK Bistro Kft. érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

5.4. Az adatkezelés időtartama

A MECSEK Bistro Kft. a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.

Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

a.) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a MECSEK Bistro Kft. törli.

b.) Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a MECSEK Bistro Kft. minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet a MECSEK Bistro Kft. megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra a MECSEK Bistro Kft.-nek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, a MECSEK Bistro Kft. megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül a MECSEK Bistro Kft.-nek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére a MECSEK Bistro Kft. törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet a MECSEK Bistro Kft. megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.

c.) Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben a MECSEK Bistro Kft. az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

d.) Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt a MECSEK Bistro Kft. minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.

e.) Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a MECSEK Bistro Kft. az adatokat törli.

f.) Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, a MECSEK Bistro Kft. az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A MECSEK Bistro Kft. az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. A MECSEK Bistro Kft. az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt.

Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), a MECSEK Bistro Kft. indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

VI. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

6.1. Mi a cookie?

A 3.2.d pontja, illetve a 6.2. pontokban foglaltakra tekintettel Szolgáltató a Honlap meglátogatásakor meghatározott típusú cookie-kat helyez el Felhasználó számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl, amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja.

6.2. A cookie-k segítenek feltérképezni a fogyasztói szokásokat

hogy Szolgáltató a Honlapot a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse. Ezt a Honlap, illetve annak aloldalainak preferenciáiról a Szolgáltató részére adott statisztikai jellegű tájékoztatással teszik lehetővé.

6.3. Az alkalmazott webanalízis-szoftverek, illetve cookie-k fajtái:

 • Google Analytics /látogatói tevékenységet elemző cookie-k/
 • Google Adworks /remarketing célú cookie-k/
 • Adobe Marketing Cloud /remarketing célú cookie-k/

6.4. Felhasználó a Honlapra látogatással

és a Honlap nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével ráutaló magatartást tanúsít a cookie-k alkalmazásába való beleegyezésre. Ugyanakkor Felhasználónak – az általa használt böngésző típusától függően, annak konfigurációi között – lehetősége van bizonyos cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint új cookie-k elfogadására, illetve azok beállítására is.

VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

7.1. Az érintettek jogai Tájékoztatás (hozzáférés)

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. A MECSEK Bistro Kft. az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonásához való jog. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. A MECSEK Bistro Kft. a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozáshoz való jog. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozáshoz való jog. Amennyiben az adatkezelés a MECSEK Bistro Kft., vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

7.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

A MECSEK Bistro Kft. az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre a MECSEK Bistro Kft., az Adatvédelmi Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére a MECSEK Bistro Kft. az érintett figyelmét felhívja. Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja a MECSEK Bistro Kft.-hez. A MECSEK Bistro Kft. a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. A MECSEK Bistro Kft. a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza a MECSEK Bistro Kft. által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben a MECSEK Bistro Kft. a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. A MECSEK Bistro Kft. a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, a MECSEK Bistro Kft. kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. A MECSEK Bistro Kft. minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

7.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. A MECSEK Bistro Kft. az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja. Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A MECSEK Bistro Kft. az érintettet kérelmére részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

Készült:
Pécs, 2018. május 25.