Vállaljuk rendezvények teljes körű lebonyolítását, kitelepült vendéglátással, büfészolgáltatással

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ


1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

Az érintettek személyes adatait a MECSEK Bistro Korlátolt Felelősségű Társaság
(székhely: 7634 Pécs, Baranya u. 21.; adószám: 24092791-2-02;
cégjegyzékszám: 02 09 079293; e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; a
továbbiakban: „MECSEK Bistro Kft.”) kezeli.


A Tájékoztató hatálya
Jelen Adatkezelési tájékoztató (továbbiakban: „Tájékoztató”) hatálya a MECSEK
Bistro Kft. adatkezelésére terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Tájékoztató
hatálya nem terjed ki harmadik személyek adatkezeléseire. A Tájékoztató hatálya
nem terjed ki azon személyek (szervezetek, cégek) adatkezeléseire, amelyek
tájékoztatásából, hírleveléből, reklámleveléből az érintett a MECSEK Bistro Kft.
tevékenységéről értesült. A Tájékoztató hatálya csak a személyes adatok
kezelésére terjed ki, így az nem terjed ki a nem természetes személy jogalanyok
adatainak kezelésére. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések
esetében érintett az a személy, aki a MECSEK Bistro Kft -vel jogviszony
létesítését kezdeményezi, ebből a célból a MECSEK Bistro Kft.-vel kapcsolatba
lép, vele szerződés köt. Jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra,
amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy
amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai
adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).


1.2. Irányadó jogszabályok

A MECSEK Bistro Kft. tevékenységét az Európai Unió és Magyarország
jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió
általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács
(EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a
személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről;
továbbiakban: „GDPR”). . Ezen túlmenően az irányadó jogszabályok: - közvetítői
tevékenységre (harmadik könyv), vonatkozó rendelkezései; - a pénzmosás és a
terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (a törvény által előírt azonosítási, bejelentési, nyilvántartási
adatokat illetően, továbbiakban: „Pmt.”); - a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (a bizonylatok megőrzését illetően). A Szolgáltató általi
adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) 5.
§ (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján,
valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,
valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes
kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor.
A vonatkozó jogszabályok elérhetők a http://net.jogtar.hu/ címen.


II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA


2.1. Az adatkezelés elvei

A MECSEK Bistro Kft. az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett
számára átlátható módon kezeli. A MECSEK Bistro Kft. törekszik arra, hogy az
általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. A MECSEK Bistro Kft.
biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges
intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden
szakaszában jogszerű legyen.


2.2. Az adatkezelés célja

A MECSEK Bistro Kft. tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes
adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat
szolgálhatják:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás;
- Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;
- A megbízási szerződés teljesítése;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Jogszabályban elrendelt, előírt kötelezettségek teljesítése;
- Panaszok kezelése;
- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás;
- Képfelvételek esetén személy- és vagyonbiztonság.
A Felhasználónak a Honlapon lehetősége van üzenetet vagy közleményt írni a
szolgáltatás használata során vagy azzal összefüggésben. Amennyiben a
Felhasználó ezen üzenetben vagy közleményben olyan személyes vagy
különleges adatot ad meg, amely a regisztráció során nem került kezelésre, az
Adatkezelő úgy tekinti, hogy annak kezeléséhez a Felhasználó kifejezetten
hozzájárult, fenntartja az Adatkezelő a jogot arra, hogy az ilyen adatokat
haladéktalanul törölje.


2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy a MECSEK Bistro Kft. több célból is kezel személyes
adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. Az érintett hozzájárulása
(GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont) Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az
érintett hozzájárulása. A szükséges hozzájárulást a Felhasználó az egyes
adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve
regisztrációkor a kérdéses adatok önkéntes megadásával teszi meg, ezek
valódiságáért csakis a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az érintett a
hozzájárulását azzal adja meg, hogy a MECSEK Bistro Kft.–vel kapcsolatba lép,
és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindítja a szolgáltatás igénylésére
irányuló folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes.
A MECSEK Bistro Kft. és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1)
bek. b) pont) Amennyiben az érintett és a MECSEK Bistro Kft. szerződést köt
(Lehet szóbeli szerződés, hogy megrendeli saját célra a terméket, szolgáltatást),
a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon (pl: számlákon szerepel)
megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen
pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által
kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott
pontja alapján. Amennyiben az érintett valamely, a MECSEK Bistro Kft. által kért,
vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az
adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján
kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat
megadásának hiányában a szerződés nem jön létre. Jogszabályban foglalt
kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont) Az adatkezelés jogalapja
bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.
A Felhasználó a honlapon történő „Érdeklődésekor” kifejezetten hozzájárul, hogy
az Adatkezelő a regisztrációhoz kötelezően előírt személyes adatait (név, e-mail
cím, telefonszám) megfelelően kezelje (Info.tv. 6.§. (5) bekezdés).
A 16. életévét betöltött kiskorú jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
Kétség esetén azt kell vélelmezni, hogy az érintett a hozzájárulását nem adta
meg.


III. AZ ADATOK FELVÉTELE, A KEZELT ADATOK KÖRE, AZ
ADATKEZELÉS FOLYAMATA, PROFILALKOTÁS


3.1. Az adatok felvétele

A MECSEK Bistro Kft. az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Az
adatfelvétel az alábbi módokon történhet: honlapon keresztül, személyesen, email-
ben, illetve telefonon történt egyeztetés alapján. Minden esetben az érintett
tájékoztatva van, hogy a személyes adataival mi történik.


3.2. Az adatok köre

a.) Érintett azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges adatok. A kezelt
adatok: családi és utónév, állandó lakcím, ennek hiányában tartózkodási cím,
postacím, azonosító okmányok típusai és számai, telefonszáma, e-mail címe
(ezek nem mindegyikét kell bekérni, de a kapcsolatfelvételhez fel kell mérni
melyikre van szükség). Ezen adatok kezelésének célja az érintett egyértelmű
azonosítása. Az adatkezelés célja, a szolgáltatás megrendelése, kiszámlázása
(ezen szerepeljenek a kötelező adatok), esetleg: az érintett azonosítása,
tájékoztatása és kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az érintett
hozzájárulása, amelyet vagy nyilatkozattal ad meg, vagy az érintett és a
MECSEK Bistro Kft. között létrejött szerződés, valamint jogszabály rendelkezése.
Szerződéskötéshez az adatok megadása kötelező.
b.) Kapcsolattartáshoz szükséges adatok: Ezen adatok kezelésének célja az
érintettel történő esetleges kapcsolattartás.
Kezelt adatok: az érintett telefonszáma és elektronikus levelezési címe. A
MECSEK Bistro Kft. az érintettel elsősorban telefonon vagy e-mailen tartja a
kapcsolatot, így ezen adatok kezelése a szerződés teljesítése, a szerződéssel
összefüggő kapcsolattartás érdekében szükséges. Az adatok megadása
önkéntes.
c.) A MECSEK Bistro Kft.-nél történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok:
Amennyiben az érintett a MECSEK Bistro Kft.-vel kapcsolatba lép, adatot közöl
(pl. panasz), az adatokat a MECSEK Bistro Kft. kezeli. Az adatkezelés célja az
érintett panaszának, kérelmeinek kivizsgálása, nyilvántartása. Az adatkezelés
jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet nyilatkozattal ad meg. Figyelemmel
arra, hogy az adatkezelés a kapcsolattartástól nem választható el, és az adatok
kezelése a kapcsolatfelvétel velejárója, az kötelező, de a MECSEK Bistro Kft.
törli azon adatokat, amelyek kezelése szükségtelen, és amelyek kezelésére
jogalap nincs.
d.) A Honlap használata során az Adatkezelő részére tárhely-szolgáltatást nyújtó
szolgáltató tudomására juthatnak bizonyos, a Felhasználó internethasználatával
kapcsolatos adatok (pl. IP/cím stb.), amelyet az Adatkezelő nem kezel; ebben a
körben a mindenkori tárhely-szolgáltató adatkezelési irányelvei irányadóak.
Ezen összesített technikai adatokból a Felhasználó személyére, profiljára nem
lehet következtetni, ezeket az információkat a Szolgáltató személyes
azonosításra alkalmatlan módon, kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése
érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.


3.3. Adatkezelési folyamat a tevékenység (vendéglátói) igénylése során

A MECSEK Bistro Kft., adatkezelése a vendéglátói tevékenységhez kapcsolódik.
Így az adatkezelés folyamata, ezzel együtt a kezelt adatok köre az alábbiak
szerint alakul: Amennyiben az érintett megadja személyes adatait, elfogadja az
adatkezelési tájékoztatót, és hozzájárul adatainak a tájékoztatóban
meghatározottak szerint történő kezeléséhez. Amennyiben az érintett megrendeli
a tevékenységet (vendéglátói tevékenységet), meg kell bíznia a MECSEK Bistro
Kft.-t. A megbízás a megbízási szerződés aláírásával, elektronikus levélben, vagy
szóban történhet. Amennyiben az érintett a MECSEK Bistro Kft.-vel megbízási
szerződést kötött, későbbi rendelése során nem kell újra megadni személyes
adatait. Ebben az esetben a megrendelés során a korábban megadott adatok
felhasználhatók.


3.4. Profilalkotás

Profilalkotásnak minősül a GDPR alapján személyes adatok automatizált
kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők
értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez,
egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez,
megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz
kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják. A MECSEK
Bistro Kft. az alábbi esetekben alkalmazza a profilalkotást.


3.4.1. Vendéglátói tevékenység megrendelése

A megrendelés során kizárólag az érintett által a MECSEK Bistro Kft.
rendelkezésére bocsátott adatok felhasználására kerül sor. Az adatokat a
MECSEK Bistro Kft. közreműködője rögzíti a MECSEK Bistro Kft. rendszerében.
A profilalkotás során a MECSEK Bistro Kft. nem használ fel más forrásból
származó adatokat. A profilalkotás az igényelt szolgáltatás nyújtása érdekében
szükséges. Az érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az
érintett kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. a profilalkotást vizsgálja felül, és
egyedileg, emberi beavatkozás útján hozzon döntést. Az érintett jogosult arra,
hogy álláspontját kifejtse.


3.4.2. Reklámozás, marketing

Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, hogy a MECSEK Bistro Kft. jogosult az
érintett részére reklámot küldeni (lásd alább, 4.2. pont). A reklámokban a
MECSEK Bistro Kft. bemutat az érintett számára valamilyen akciót, ajánlatot. Az,
hogy a reklámban milyen akció, ajánlat kerül bemutatásra, profilalkotás
eredménye. Az adatkezelő állapítja meg, hogy az érintettet valószínűleg milyen
ajánlat, akció érdekelheti, és ezt foglalja bele a kiküldésre kerülő reklámba. A
reklám kiküldését követően a MECSEK Bistro Kft. a teljes profilalkotást törli. A
profilalkotás során kizárólag arra vonatkozóan születik döntés, hogy az érintett
számára milyen tartalmú reklám kerüljön kiküldésre. A profilalkotás során a
MECSEK Bistro Kft. nem használ fel más forrásból származó adatokat. A
profilalkotást követően annak adatai törlésre kerülnek. A profilalkotás jogalapja az
érintett hozzájárulása, amelyet akkor ad meg, amikor hozzájárul a reklámozási
célú adatkezeléshez. A profilalkotás kizárólag azt befolyásolja, hogy az
érintettnek küldött reklámban milyen ajánlat, akció kerül feltüntetésre. Az
érintettnek jogában áll a profilalkotásról tájékoztatást kérni. Az érintett jogosult
arra, hogy álláspontját kifejtse. Az érintett a profilalkotást megtilthatja. A MECSEK
Bistro Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek
felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési Tájékoztatóban
meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése céljából.


3.4.3. Az új munkavállaló kiválasztása.

Az adatok forrása
· Konkrét álláshirdetésre vagy spontán megküldött önéletrajzok papír alapon
vagy elektronikusan. Az adatkezelés jogalapja: „Jog, jogos érdek,
érdekmérlegelés” és/vagy „érintetti hozzájárulás”. Az adatkezelés időtartama:
Konkrét álláshirdetésre érkezett önéletrajz esetén 6 hónap. Spontán érkezett
önéletrajzok esetén nem történik tárolás. Az adatokhoz való hozzáférés: Az
adatokat a MECSEK Bistro Kft. . munkatársai jogosultak megismerni. A MECSEK
Bistro Kft. nem adja át a rögzített adatait más harmadik személyeknek, kivételt
képez ez alól a hatósági megkeresés.
Adatbiztonsági intézkedések: a MECSEK Bistro Kft. az adatokat részben a saját
kezelésében és tulajdonában található szervereken tárolja


IV. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK


4.1. A vendéglátói tevékenységhez kapcsolódó adatok meghatározása és
kezelése

Az adatkezelés leírása: A MECSEK Bistro Kft. a vendéglátási tevékenységhez
kapcsolódó szerződés megkötésének előkészítése során köteles az ügyfél
tájékoztatása alapján pontosítani az ügyfél igényeit és szükségleteit. A fentiek
alapján amennyiben az érintett bizonyos adatokat nem ad meg, a MECSEK
Bistro Kft. ezek hiányában elemzi az igényeket, és ajánlja azokat az
érintetteknek. A kért adatok hiányában előfordulhat, hogy bizonyos
kedvezményeket, az érintett nem tud igénybe venni. A kezelt adatok köre: A fenti
3.2.a. pontban kezelt adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás;
- Az érintett igényeinek feltárása, kockázatok értékelése;
- Az érintett szolgáltatás szempontjából releváns körülményeinek feltárásra, az
érintett számára ajánl.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a szerződés
megszűnésétől számított nyolc év, szerződés hiányában az átvilágítástól
számított öt év.


4.2. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, a MECSEK
Bistro Kft. jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (email címét,
postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra. Ennek során a
MECSEK Bistro Kft. jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés
módszerével reklámot küldjön. Az érintett a hozzájárulását bármikor
visszavonhatja. A reklámozás során profilalkotás történik, a fenti 3.4.2. pontban
meghatározottak szerint. Kezelt adatok köre: A fenti 3.2. pont a. alpontjában
kezelt adatok közül a személyazonosító adatok, elérhetőségek.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás. Az adatkezelés
jogalapja:
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.
A MECSEK Bistro Kft. kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus
levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az Adatkezelési
Tájékoztatóban meghatározott módon használja fel, tájékoztató e-mail küldése
céljából.
Az adatkezelés időtartama: Az adatokat a MECSEK Bistro Kft. törli, ha az érintett
azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.


4.3. Telefonbeszélgetések rögzítése

Az adatkezelés leírása: A MECSEK Bistro Kft. az érintettel folytatott
telefonbeszélgetéseket rögzítheti.
Amennyiben rögzítés történik: A rögzítést megelőzően a rögzítésről az érintett
tájékoztatást kap, és amennyiben a rögzítéshez nem járul hozzá, lehetősége van
a személyes, vagy a postai úton az ügyintézésre. Panaszok esetén a rögzített
hívásokat a MECSEK Bistro Kft. öt évig őrzi. Egyéb hívások esetén a rögzítés
célja az igényérvényesítés, fogyasztóvédelem, minőségbiztosítás. Az
adatkezelés jogalapja ezen esetekben az érintett hozzájárulása, amelyet az
érintett azzal ad meg, hogy a rögzítésről szóló tájékoztatást követően a hívást
folytatja. A rögzített hívásokat a MECSEK Bistro Kft. hat hónapig őrzi. Az érintett
a rögzítésről, annak körülményeiről, a rögzített hívások felhasználásáról
tájékoztatást kérhet, kérésre a MECSEK Bistro Kft. biztosítja a hangfelvétel
meghallgatását, illetve kérésre az ügyfélnek a hangfelvételről készült leiratot
átadja, vagy másolatot készít a beszélgetésről, és azt az ügyfélnek olyan
formában adja át, hogy az ügyfél azt tudja használni. Kezelt adatok köre: A fenti
3.2.a. pontja szerinti adat, valamint az adott beszélgetéshez kapcsolódóan az
érintett azonosítását (ezáltal szükség esetén a rögzített felvétel azonosítását)
lehetővé tevő személyazonosító adatok.
Az adatkezelés célja:
- Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és
kapcsolattartás;
- A jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;
- Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;
- Panaszok kezelése.
Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása,
szerződésekkel kapcsolatos ügyintézés esetén a szerződés teljesítése, egyes
esetekben jogszabály rendelkezése.
Az adatkezelés időtartama: Panaszok esetén a rögzített hívásokat a MECSEK
Bistro Kft. öt évig őrzi. Egyéb hívások esetén a rögzített hívásokat a MECSEK
Bistro Kft. hat hónapig őrzi.


4.4. Adatkezelés a megbízási szerződés elutasítása esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a MECSEK Bistro Kft. elutasítja az érintett a
rendelt szolgáltatásra irányuló igényét, az érintett adatait törli.


4.5. Adatkezelés a jogviszony megszűnése esetén

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a MECSEK Bistro Kft. és az érintett között a
szerződésen alapuló jogviszony megszűnik, a MECSEK Bistro Kft. törli az
adatokat.


4.6. Képfelvételek készítése

Az adatkezelés leírása: A MECSEK Bistro Kft. ügyfelek számára nyitva álló
helyiségeiben képfelvevő rendszer működik. A felvételkészítés tényéről az
érintett tájékoztatást kap. A felvételeket a MECSEK Bistro Kft. három napig őrzi.
Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a
megfigyelt helyiségbe a felvételkészítésről tudva belép. Az adatkezelés jogalapja
emellett a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység
szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 31. §. Kezelt adatok köre: A 3.2.a.
pont szerinti adatok.
Az adatkezelés célja:
- Személy- és vagyonbiztonság.
Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása, valamint a fenti jogszabályi
rendelkezés.
Az adatkezelés időtartama: A felvétel készítésétől számított három nap.
Mellékletben szerepel a kamerák elhelyezkedése, és ható távolsága.
Kamera felvételeket Gyimesi Eszter ügyvezető nézi, ha aktuális, vagyonvédelem
miatt, a rögzítő gép automatikusan 3 nap után törli!


V. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK


5.1. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: A MECSEK Bistro Kft. személyes adatot
csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett
egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében
– hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad.
b) ha titoktartási kötelezettség nem áll fenn.


5.2. Adatfeldolgozás

A MECSEK Bistro Kft. tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe
venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a MECSEK
Bistro Kft.-vel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, a
MECSEK Bistro Kft. nevében. A MECSEK Bistro Kft. ellenőrzi az adatfeldolgozók
munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak a
MECSEK Bistro Kft. hozzájárulásával jogosultak. A MECSEK Bistro Kft.
adatfeldolgozóként igénybe veszi a vele közvetítői jogviszonyban álló
közvetítőket (alvállalkozókat), és a vele együttműködő partnereket. Amennyiben
az érintett a MECSEK Bistro Kft.-vel a MECSEK Bistro Kft. alvállalkozóján
keresztül lépett kapcsolatba, az adott alvállalkozó, mint adatfeldolgozó tárolja az
érintett adatait. Az alvállalkozó az adatokat nem használja fel. Amennyiben az
adott alvállalkozó beszünteti tevékenységét, az adatokat törli. Ebben az esetben
az adatokat a MECSEK Bistro Kft. tovább kezeli, a jelen Tájékoztatóban
meghatározottak szerint. Amennyiben az érintett és a MECSEK Bistro Kft. közötti
kapcsolat jellege, az érintett által igénybe vett szolgáltatások jellege indokolja,
hogy más alvállalkozó tovább folytassa az adatok feldolgozását, az állomány
kezelésére, és az ezzel kapcsolatos adatok feldolgozására a MECSEK Bistro Kft.
másik alvállalkozót jelöl ki. Ebben az esetben a MECSEK Bistro Kft. tájékoztatja
az érintettet, hogy a korábbi alvállalkozója megszüntette a tevékenységét, és a
jövőben új alvállalkozó látja el az állománnyal kapcsolatos teendőket. Ebben az
esetben az adatok átadásáról a MECSEK Bistro Kft. az érintettet tájékoztatja, az
érintett tiltakozhat az adatok átadása ellen. Tiltakozás esetén az átadásra nem
kerül sor, a már átadott adatokat a MECSEK Bistro Kft. alvállalkozója törli. Az
alvállalkozók minden esetben adatfeldolgozónak minősülnek.
MECSEK Bistro Kft. adatfeldolgozói:
- könyvelés: Várady Könyvvizsgáló Kft
- honlap karbantartó:(Rendszergazda): Varga Dávid e.v.
- üzemorvos: Dr. Sütő László
- mobiltelefon szolgáltató: Telenor Magyarország Zrt
- Postai küldemények esetén: Magyar Posta Zrt.
- Facebook és Instagram:


5.3. Adatbiztonság

A MECSEK Bistro Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a
technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási
szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését
biztosítják. A MECSEK Bistro Kft. az általa kezelt adatokat az irányadó
jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak
azok a munkavállalók, és egyéb a MECSEK Bistro Kft. érdekkörében eljáró
személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása
érdekében szükségük van. A MECSEK Bistro Kft. érdekkörében eljáró
valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely
kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A
megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni. A MECSEK
Bistro Kft. az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és
alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére. A MECSEK
Bistro Kft. több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a
személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan
nehézséget jelentene. Informatikai nyilvántartások védelme a MECSEK Bistro
Kft. az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik
különösen:
- A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül
a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről
(hozzáférés védelem, hálózati védelem);
- Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről,
ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített,
biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
- Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
- Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen
belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az
ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról
(archiválás, tűzvédelem).
Papíralapú nyilvántartások védelme a MECSEK Bistro Kft. a papíralapú
nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket
különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében. A munkavállalók,
és egyéb, a MECSEK Bistro Kft. érdekében eljáró személyek az általuk használt,
vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat,
függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni, és
védeni a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra
hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és
sérülés ellen.


5.4. Az adatkezelés időtartama

A MECSEK Bistro Kft. a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és
betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne
haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket.
Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:
a.) A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat
gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja
megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot a
MECSEK Bistro Kft. törli.
b.) Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a
hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, a MECSEK
Bistro Kft. minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az
adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet a MECSEK Bistro Kft. megtagadja. Ha az
adat kezelése nem kötelező, de arra a MECSEK Bistro Kft.-nek van jogalapja, és
az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez,
illetve védelméhez, a MECSEK Bistro Kft. megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e.
Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a
hozzájáruláson kívül a MECSEK Bistro Kft.-nek nincs jogalapja, vagy a jogalap
ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére a MECSEK Bistro
Kft. törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet a MECSEK Bistro Kft.
megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan
megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati
lehetőségeket is.
c.) Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja
az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen.
Ebben az esetben a MECSEK Bistro Kft. az adatokat törli, kivéve, ha
bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják,
amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak.
d.) Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat
kezelése jogellenes, azt a MECSEK Bistro Kft. minden esetben törli, mihelyt a
jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
e.) Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést
bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy
Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, a MECSEK Bistro Kft. az adatokat
törli.
f.) Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban
meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát
jogszabály írja elő, a MECSEK Bistro Kft. az adatokat a jogszabályban
meghatározott időtartam elteltével törli.


5.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy
más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését,
elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi. A MECSEK Bistro Kft. az adatvédelmi
incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens
valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira
nézve. A MECSEK Bistro Kft. az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott
incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt.
Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira
és szabadságaira nézve), a MECSEK Bistro Kft. indokolatlan késedelem nélkül
tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.


VI. COOKIE ELHELYEZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK


6.1. Mi a cookie?

A 3.2.d pontja, illetve a 6.2. pontokban foglaltakra tekintettel Szolgáltató a Honlap
meglátogatásakor meghatározott típusú cookie-kat helyez el Felhasználó
számítógépén. A cookie egy rövid karaktersorozatot tartalmazó, apró méretű fájl,
amely a Felhasználó böngészőjének azonosításának célját szolgálja.


6.2. A cookie-k segítenek feltérképezni a fogyasztói szokásokat

hogy Szolgáltató a Honlapot a Felhasználók igényeihez mérten fejleszthesse. Ezt a
Honlap, illetve annak aloldalainak preferenciáiról a Szolgáltató részére adott
statisztikai jellegű tájékoztatással teszik lehetővé.


6.3. Az alkalmazott webanalízis-szoftverek, illetve cookie-k fajtái:

– Google Analytics /látogatói tevékenységet elemző cookie-k/
– Google Adworks /remarketing célú cookie-k/
– Adobe Marketing Cloud /remarketing célú cookie-k/


6.4. Felhasználó a Honlapra látogatással

és a Honlap nyújtotta szolgáltatások igénybe vételével ráutaló magatartást tanúsít a cookie-k
alkalmazásába való beleegyezésre. Ugyanakkor Felhasználónak – az általa
használt böngésző típusától függően, annak konfigurációi között – lehetősége
van bizonyos cookie-k letiltására, kikapcsolására, valamint új cookie-k
elfogadására, illetve azok beállítására is.


VII. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK


7.1. Az érintettek jogai Tájékoztatás (hozzáférés)

Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást
kapjon. A MECSEK Bistro Kft. az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az
adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett
számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást
kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. az
adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.
Helyesbítéshez való jog. Az érintett kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. a rá
vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.
Törlés, hozzájárulás visszavonásához való jog. Az érintett bármikor
visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai
törlését. A MECSEK Bistro Kft. a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az
adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
Korlátozáshoz való jog. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását
kérni, az alábbi esetekben:
a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás
arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő
ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett
kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés
céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez;
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az
időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő
jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. Ha
az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás
kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez,
érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy
jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam
fontos közérdekéből lehet kezelni.
Tiltakozáshoz való jog. Amennyiben az adatkezelés a MECSEK Bistro Kft.,
vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult
arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon
személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a
személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,
hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek
elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival
szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy
védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen
üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor
tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.
Adathordozhatósághoz való jog. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó
személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható
formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy
másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált
módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag
megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen
továbbítását.


7.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

A MECSEK Bistro Kft. az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja
az adatok kezeléséről. Kérésre a MECSEK Bistro Kft., az Adatvédelmi
Tájékoztatót az érintett rendelkezésére bocsátja.
Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére
és elérhetőségére a MECSEK Bistro Kft. az érintett figyelmét felhívja. Az érintett
a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1.1. pontban megjelölt elérhetőségek
valamelyikén eljuttathatja a MECSEK Bistro Kft.-hez. A MECSEK Bistro Kft. a
kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és
megteszi a szükséges intézkedéseket. A MECSEK Bistro Kft. a megtett
intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás
minden esetben tartalmazza a MECSEK Bistro Kft. által megtett intézkedést,
vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben a MECSEK Bistro Kft. a
kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez
szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját,
indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. A MECSEK Bistro Kft. a kérelem
teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez. Amennyiben a
kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem
az érintettől származik, a MECSEK Bistro Kft. kérheti, hogy a kérelmező igazolja
jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság
egyértelműen megállapítható legyen. A MECSEK Bistro Kft. minden olyan
címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról,
akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek
bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az
adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.


7.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy a MECSEK Bistro Kft. a
jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének
elutasítását vizsgálja meg. A MECSEK Bistro Kft. az érintett ilyen irányú panaszát
minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja. Az
érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott
elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail:
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.; honlap: www.naih.hu) is. Az érintett jogosult
jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. A MECSEK Bistro Kft. az
érintettet kérelmére részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.


Készült:
Pécs, 2018. május 25.